logo

Bygghjelp.no


Hjelper deg å finne håndverker i ditt distrikt

Egen firmaside på Bygghjelp? Tips og Råd Om Bygghjelp.no

Håndverkertjenesteloven

Bård B. Hauger

Loven omfatter avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester mellom en profesjonell håndverker i ervervs tjeneste, til hovedsakelig personlig bruk for en forbruker eller dennes familie, husstand eller omgangskrets, jf lovens § 1. Loven tar utgangspunkt i at tjenesteyter stiller de materialene som trengs, dersom ikke annet er avtalt.

Arbeid på fast eiendom er omfattet, med unntak av nyoppføring av bygning til boligformål og annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring, jf § 1, 3. ledd – jf bustadoppføringslova. Loven gjelder heller ikke arbeid som utføres ved bestilling, levering eller retting av ting eller eiendom, når avtalen som helhet må anses som et kjøp.

Loven foretar etter dette en avgrensing mot avtaler som omfattes av kjøpslovene, avhendingslova og bustadoppføringslova. Dersom avtalen rammes av en av disse lovene, vil håndverkertjenesteloven ikke komme til anvendelse.

Loven gjelder kun håndverkertjenester overfor en forbruker, der tjenesten er til personlig bruk for forbrukeren, eller andre i nær tilknytning til forbruker. Håndverkertjenester vis a vis profesjonelle eller ytelser som skal anvendes i næring er således ikke omfattet. Et slikt forhold vil måtte løses etter alminnelige obligasjonsrettslige eller entrepriserettslige betraktninger. Loven er videre ufravikelig til ugunst for forbruker, jf § 3. Det vil si at loven kan fravikes, men kun der dette er til forbrukers fordel.

En profesjonell håndverker er forpliktet til å levere sin tjeneste i henhold til inngått avtale og til avtalt tid. Tjenesten skal være i henhold til god håndverkerskikk og innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter.

Håndverker har plikt til å fraråde forbrukeren, dersom tjenesten blir for kostbar eller på andre måter ikke vil stå i et rimelig kostnadsmessig forhold til det forbrukeren vil oppnå med tjenesten. Et eksempel på dette vil være dersom man skal reparere en gjenstand, og reparasjonskostnadene står i et misforhold til gjenstandens verdi.

Videre skal forbrukeren varsles dersom tjenesten totalt sett vil koste betydelig mer enn det forbrukeren måtte vente, eller det i prosessen avdekkes forhold som vekker tvil om forbrukers interesse i å få tjenesten utført. I forhold til det siste kan nevnes det eksempel at man under et arbeide avdekker andre forhold ved gjenstanden, som tilsier at en reparasjon i henhold til oppdraget muligens ikke vil være økonomisk bærekraftig, eller ufornuftig av andre årsaker.

Dersom det under utførelsen av tjenesten viser seg å være et behov for tilleggstjenester, plikter håndverkeren om mulig å varsle forbruker om forholdet. Dersom forbruker ikke kan kontaktes, kan tjenesten ikke utføres med mindre håndverkeren antar at forbrukeren ønsker at tilleggstjenesten utføres, og at tilleggstjenesten prismessig er ubetydelig i forhold til hovedtjenesten. Tjenesten skal imidlertid utføres uansett, dersom en unnlatelse av dette kan medføre fare eller fare for vesentlig skade for forbrukeren. Prisingen av tilleggstjenester er for øvrig regulert i lovens § 33.

Dersom ytelsen fra en håndverker er forsinket, vil kjøper kunne kreve å få tjenesten utført. I tillegg kan forbrukeren holde en forholdsmessig andel av betalingen tilbake. Dette kalles tilbakeholdelsesretten. Andelen må ikke overskride det som er tilstrekkelig til å dekke forbrukerens krav som følge av forsinkelsen. Dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning, kan forbrukeren i utgangspunktet heve. Forbrukeren kan imidlertid ikke heve dersom tjenesten blir utført innen rimelig tid, eller innen en rimelig tilleggsfrist fastsatt av forbrukeren. Dersom tjenesten i stor grad må anses å være utført kan forbrukeren ikke heve for den del av avtalen som allerede er oppfylt, med mindre formålet med tjenesten er vesentlig forfeilet. Det vil i praksis si at forsinkelsen har ført til at forbrukeren ikke lenger har behov for tjenesten. Et eksempel på dette vil være den skreddersydde brudekjolen som ikke kom frem i tide.

Dersom ytelsen er mangelfull, og dette ikke skyldes forhold på forbrukers side, vil denne ha krav på retting, erstatning, prisavslag og heving. I tillegg vil forbrukeren kunne rette krav direkte mot håndverkerens materialleverandører.

Det gjøres videre oppmerksom på at flere håndverkertjenester stiller krav til medvirkning på forbrukers hånd, og at manglende medvirkning kan medføre at tjenesten ikke blir utført slik som forventet.

I tillegg minner jeg om reklamasjonsreglene, som tilsier en plikt til å reklamere så snart et kontraktsbrudd er avdekket.